Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Thứ hai Tuần 16 Thường niên 23.7.2012 "Đòi dấu lạ"

Lời Chúa: Mt 12, 38-42
Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. Quả thật, ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa. Trong cuộc phán xét, Nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa.”

Bảo vệ nhân quyền từ phía Giáo Hội Công Giáo (2)


Người đăng: DangTrinh | 22.07.2012
2- Phương diện luật pháp và ngoại giao
Dưới phương diện luật pháp và ngoại giao, trong lãnh vực Giáo Hội Tòan cầu, tác động chính của Giáo Hội là hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh.
Một bên là các mối liên hệ song phương, trong đó yếu tố nhân quyền luôn luôn chiếm phần quan trọng hơn. Ví dụ như thoả ước giữa Tòa Thánh và Israel (được ký kết ở Giêrusalem ngày 30 tháng 12 năm 1993), cũng như giữa Tòa Thánh và Tổ Chức Giải Phóng Palestine (được ký kết tại Vatican, ngày 15 tháng 2 năm 2000).
Lên đầu trang